Hujialou#60, 2009

Hujialou#60, 2009

pigment print
84x100cm
Edition of 5+2AP

Hujialou#67, 2009

Hujialou#67, 2009

pigment print
84x100cm
Edition of 5+2AP

Hujialou#49, 2009

Hujialou#49, 2009

pigment print
84x100cm
Edition of 5+2AP

Hujialou#2, 2008

Hujialou#2, 2008

pigment print
84x100cm
Edition of 5+2AP

Hujialou#74, 2009

Hujialou#74, 2009

pigment print
84x100cm
Edition of 5+2AP

Hujialou#4, 2008

Hujialou#4, 2008

pigment print
84x100cm
Edition of 5+2AP

Hujialou#21, 2008

Hujialou#21, 2008

pigment print
84x100cm
Edition of 5+2AP

Hujialou#58, 2009

Hujialou#58, 2009

pigment print
84x100cm
Edition of 5+2AP

Hujialou#39, 2009

Hujialou#39, 2009

pigment print
84x100cm
Edition of 5+2AP

Hujialou#41, 2009

Hujialou#41, 2009

pigment print
84x100cm
Edition of 5+2AP

Hujialou#11, 2008

Hujialou#11, 2008

pigment print
84x100cm
Edition of 5+2AP

Hujialou#44, 2009

Hujialou#44, 2009

pigment print
84x100cm
Edition of 5+2AP

Hujialou#45, 2009

Hujialou#45, 2009

pigment print
84x100cm
Edition of 5+2AP

Hujialou#38, 2009

Hujialou#38, 2009

pigment print
84x100cm
Edition of 5+2AP

Hujialou#43, 2009

Hujialou#43, 2009

pigment print
84x100cm
Edition of 5+2AP

Hujialou#56, 2009

Hujialou#56, 2009

pigment print
84x100cm
Edition of 5+2AP

Hujialou#54, 2009

Hujialou#54, 2009

pigment print
84x100cm
Edition of 5+2AP

Hujialou#42, 2009

Hujialou#42, 2009

pigment print
84x100cm
Edition of 5+2AP

Hujialou#80, 2009

Hujialou#80, 2009

pigment print
84x100cm
Edition of 5+2AP

Hujialou#92, 2009

Hujialou#92, 2009

pigment print
84x100cm
Edition of 5+2AP

Hujialou#99, 2009

Hujialou#99, 2009

pigment print
84x100cm
Edition of 5+2AP

Hujialou#25, 2009

Hujialou#25, 2009

pigment print
84x100cm
Edition of 5+2AP

Hujialou#91, 2009

Hujialou#91, 2009

pigment print
84x100cm
Edition of 5+2AP

Unknown, 2010

Unknown, 2010

pigment print
117x92cm
Edition of 5+2AP